Tiráž

Fidelius Handelsgesellschaft mbH

Fabrikstraße 3
48599 Gronau

Telefon: +49 (0) 2562 / 8146-17
Telefax: +49 (0) 2562 / 8146-14
E-mail: info@fidelius-handelsgesellschaft.de

Zástupce společnosti:
Gerhard Poorthuis

DIČ:
Daňové identifikační číslo podle § 27a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 241 703 943

Označení povolání: Velkoobchod
Označení povolání uděleno v zemi: Německo
Úpravy: 1. oblast působnosti

Odkaz: https://www.fidelius-handelsgesellschaft.de

Informace o řešení sporů v EU

Pro účely mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v EU založila Evropská unie on-line platformu (dále jen „platforma“), na kterou se můžete obracet. Platformu naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše e-mailová adresa zní: info@fidelius-heimtier.de

 

Prohlášení o odpovědnosti – právní informace

 • 1 Upozornění na obsah
  Bezplatný a volně přístupný obsah této internetové stránky byl vytvořen s maximální pečlivostí. Poskytovatel této internetové stránky však nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost a aktuálnost poskytovaných bezplatných a volně přístupných žurnalistických příruček a zpráv. Jménem označené příspěvky uvádějí názor svého autora, a ne vždy názor poskytovatele. Pouhým otevřením bezplatného a volně přístupného obsahu nevzniká v žádném případě smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, pokud chybí vůle poskytovatele k prosazování právní závaznosti.
 • 2 Externí odkazy
  Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob (dále jen „externí odkazy“). Za tyto internetové stránky ručí příslušní provozovatelé. Poskytovatel prověřil při prvním propojením externích odkazů cizí obsah v tom smyslu, zda je v souladu s právními předpisy. K danému okamžiku nebyla zjevná žádná porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a na obsah propojených stránek. Uvedení externích odkazů neznamená, že se poskytovatel s obsahem pod daným odkazem ztotožňuje. Stálá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele bez konkrétních upozornění na porušení právních předpisů přijatelná. Je-li však známo, že došlo k porušení právních předpisů, jsou takové externí odkazy neprodleně smazány.
 • 3 Autorské právo a práva na ochranu plnění
  Obsah zveřejněný na této internetové stránce se řídí německým autorským právem a právem na ochranu plnění. Každé využití povolené německým autorským právem a právem na ochranu plnění vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného majitele práv. To platí zejména pro rozmnožování, přepracování, překlad, ukládání, zpracování příp. reprodukci obsahu v databázích či jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích osob jsou přitom jako takové označeny. Nepovolené rozmnožování nebo reprodukce jednotlivých částí obsahu či celých stránek nejsou dovoleny a jsou trestné. Povolena je pouze tvorba kopií a stahování pro osobní, soukromou a nekomerční potřebu.

Znázorňování této internetové stránky v cizích rámcích je přípustné pouze s písemným souhlasem.

 • 4 Zvláštní podmínky užívání
  Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivá užívání této internetové stránky odlišují od předchozích paragrafů, je na to na příslušném místě výslovně upozorněno. Pak platí v daném jednotlivém případě zvláštní podmínky užívání.

Zdroj: Juraforum.de – Bezplatné on-line vytvoření tiráže zde.

 

Prohlášení o ochraně údajů:

Ochrana údajů
Níže bychom vás chtěli seznámit s prohlášením o ochraně údajů. Naleznete zde informace o získávání a používání osobních údajů při použití naší internetové stránky. Dodržujeme při tom právo o ochraně údajů platné v Německu. Toto prohlášení si můžete kdykoli přečíst na naší internetové stránce.

Upozorňujeme výslovně na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) vykazuje bezpečnostní mezery a nelze ho zcela uchránit před přístupem třetích osob.

Používání kontaktních údajů z naší tiráže k obchodní reklamě je výslovně nežádoucí, ledaže jsme s ním písemně souhlasili nebo již existuje obchodní vztah. Poskytovatel a všechny osoby uvedené na této internetové stránce nesouhlasí tímto s jakýmkoli komerčním použitím a předáváním svých údajů.

Osobní údaje

Naši internetovou stránku můžete navštívit bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách získávány osobní údaje (jako je jméno, adresa nebo e-mail), děje se tak dobrovolně. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Pokud mezi vámi a námi má být založen, obsahově utvářen nebo změněn smluvní vztah nebo pokud na nás vznesete dotaz, shromaždíme a použijeme osobní údaje o vás, je-li to pro tyto účely nutné (stavové údaje). Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v nezbytných případech, abychom vám umožnili vznést nárok na internetovou nabídku (uživatelské údaje). Veškeré osobní údaje jsou ukládány jen po dobu nutnou pro uvedený účel (zpracování vašeho dotazu nebo splnění smlouvy). Při tom jsou brány v úvahu daňové a obchodně-právní lhůty pro uchovávání. Na příkaz příslušných míst smíme v jednotlivých případech poskytnout informaci o těchto údajích (stavové údaje), je-li to nezbytné pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, splnění zákonných úloh orgánů na ochranu ústavy či vojenské obranné služby nebo k prosazení práv na duševní vlastnictví.

Právo na informace
Máte kdykoli právo se bezplatně a neprodleně informovat o údajích získaných o vaší osobě. Jste kdykoli oprávněni svůj souhlas s používáním uvedených osobních údajů s účinností do budoucnosti zrušit. Za účelem získání informací se prosím obraťte na poskytovatele, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži.

Zdroj: www.juraforum.de